СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ – ЗАЛОГ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ

05.01.2021 12:52

Проектът „Менторство за приобщаване”, който се изпълнява от Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” в партньорство с Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев” – с. Подем е насочен към личностна промяна на девойките, настанени в институцията и към успешната им ресоциализация. Основна дейност на проекта е Програмата за социални умения. Всеки месец девойките организирано посещават публична институция, организация или структура на местната власт. Провеждат се срещи с представители на Община Долна Митрополия, Бюро по труда, Съд и Прокуратура, музеи, читалища, неправителствени организации. Така те разбират от какви социални услуги и образователни възможности могат да се възползват, след напускането си от ВУИ. Колкото са по-информирани, колкото повече знаят за функционирането на социалните и обществени мрежи на услугите, толкова по-лесно ще се справят с адаптирането си в обществената среда. Всички те са или без семейства, които да ги подкрепят в този сложен преход от престоя в институцията към самостоятелния им живот или родителите им са се оттеглили от грижите към тях. Тези девойки могат да разчитат единствено на себе си и на обществото, което все още е стигматизирано към тях. Програмата за социални умения е важен компонент на корекционно-възпитателната работа. От качеството на дейностите по тази програма в голяма степен зависи пълноценното завръщане на момичетата в свободния живот.

Този документ е създаден в рамките на проект: ”МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ по ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Фонд АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: