5 от постоянните комисии на Общински съвет – Плевен заседават днес

14.12.2020 8:59

Пет от постоянните комисии на Общински съвет – Плевен ще заседават днес. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на съответните противоепидемични мерки и указания.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 14,00 ч. по 15 предложения и преписки. Комисията ще обсъди промени в две общински наредби – Наредба №32 за изглаждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината и Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове в община Плевен. Сред останалите точки са: даване съгласие Община Плевен да предостави дарение за доставка на апаратура за извличане на кръвна плазма; предложение за освобождаване изцяло от задълженията за наемни вноски на лица, наематели на обекти общинска собственост; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост; преписка от Сдружение „Дом за бездомничета“; др.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 15,00 ч. по дневен ред от пет точки. Ще бъде разгледано изменение в Културния календар на Общината за текущата година, както и предложение за определяне на нов числен състав на Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси. Съветниците ще се запознаят и с преписка от Фондация „Аз съм Кайлъка“, представлявана от Людмила Дяковска относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда в парк „Кайлъка“, заедно с постъпилото в тази връзка предложение от администрацията. Дневният ред включва още писмо от Сдружение „Наниз от вълшебства“ за подкрепа по спечелен проект и предложение за промяна на наименованието на Общоградско средношколско общежитие в Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка заседава от 16,00 ч. На заседанието ще бъде разгледано предложение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги и преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 10.12.2020 г.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов е насрочила заседанието си за 16,30 ч. Пред Комисията ще бъдат представени информации от Първо и Второ РУ – Плевен, за обществения ред и противодействие на престъпността на обслужваните съответни територии. Ще бъде обсъдено и писмо от РД ПБЗН – Плевен, относно отпускане на финансови средства.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев се събира в 17,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Сред тях са: обсъждане на промени в общинските наредби №32 и №33; актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади; приемане на схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи по ул. „Българска авиация“; предложения във връзка с подробни устройствени планове.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: