Защитени зони предстои да бъдат обявени на територията на РИОСВ – Плевен

04.12.2020 12:59

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна са изготвени в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Ето за кои защитени местности става въпрос:

– защитена зона BG0000335 „Карабоаз“, разположена в землищата на с. Брест, с. Гиген, с. Искър, гр. Гулянци, с. Долни Вит, с. Дъбован, с. Загражден, с. Милковица, с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен, с. Крушовене, с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен;
– защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“, разположена в землищата на с. Телиш, гр. Койнаре, с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен, с. Крушовица, с. Садовец, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;
– защитена зона BG0000627 „Конунски дол“, разположена в землищата на с. Гостиля, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен, гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;
– защитена зона BG0001036 „Български извор“, разположена в землищата на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, с. Малка Желязна, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, община Луковит, област Ловеч, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин, област Ловеч.
Пълният текст на проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от сайта на РИОСВ-Плевен. Те са на разположение в административната сграда на инспекцията.
В срок до 01.01.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: