20 години в опазване на природата по Дунав ПП „Персина“ отбелязва своята годишнина

04.12.2020 11:29

През недалечната 2000 година, на 4 декември се обявява ПП „Персина“ като една от защитените територии в България. Изминали са 20 години от тогава, време в което се създадоха и наложиха традиции в опазване на природата по река Дунав. „Персина“ е единственият природен парк по българското поречие на реката. Отговорността, която носи на раменете си за опазване на необятната, разнообразна и очароваща природа на Дунав е голяма.

Целта за обявяването на защитената територия е свързана с опазване на естественото състояние на двете големи островни групи по поречието на реката -Никополска островна група и Комплекс Беленски острови, както и възстановяването и съхраняването на влажните зони. Уникалността и голямата значимост на Комплекс Беленски острови е причината, поради която през 2002 година е обявен за Рамсарско място, най-голямото по площ към момента в България.

Едни от най-важните екосистеми в ПП „Персина“ са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата, разположени по островите. За опазването им са създадени редица защитени територии. Островите резервати „Милка“ и „Китка“ със строго ограничен режим на достъп, съобразно българското законодателство. Поддържан резерват „Персински блата“, който е разположен на остров Персин, обхваща четирите вътрешни блата – Песчина, Мъртво, Старо и Дульова бара. Защитените местности, които са няколко и са доста обширни и разнообразни по своите характеристики:„Персина“ и „Персин-изток“ са разположени на остров Персин, обявени за опазване на типични заливаеми територии и влажни зони; „Кайкуша“ –блато в най-южната част на ПП „Персина“, с възстановен воден режим и сформиращи се през последните години трайни водни огледала; и защитена местност „Плавала“ – разположена на най-високата част от гледна точка на надморската височина, в ПП „Персина“, обявена с цел опазване на естествено находище на специфичното растение гол сладник (GlycirrhizaglabraL.). Емблематична е и със степенна защита от закона природната забележителност Скалната църква край гр. Никопол.

Днес ПП „Персина“ може да се гордее с редица успехи в сферата на опазване на биоразнообразиетои възстановяването на влажните зони.

Едно от най-значимите постижения за опазване на дунавската природа, за което допринесе съвместната работа на няколко институции и организации, е възстановяването на влажната зона на остров Персин.В рамките на проект на Световна банка и МОСВ севъзобнови водният режим на блатата на острова, и се изгради посетителският център, който посреща гости и туристи от България и чужбина.Днес в границите на Парка се намира най-голямата възстановена влажна зона, която вече над 10 години функционира и е със сравнително постоянен воден режим. За възстановяването и поддържането на живота ѝважна роля играятслужителите на дирекцията, които осъществяват контрола навлизащите и оттичащи се водните количества. Новите условия на живот във влажната зона променят и нейните обитатели. С годините се възстанови изгубено с времето гнездовище на световно-застрашения вид къдроглав пеликан, който сформира колония на остров Персин. Благодарение на подобрения водния режим на блатата видът отново гнезди и отглежда своите малки. Поетапно се възстановява и колонията от гнездящи водолюбиви птици в Мъртво блато. Остров Персин и влажната зона са място обитавано  от сиви гъски /Anseranser/, голяма белочела гъска /Anseralbifrons/, червеногуша гъска /Brantarufikollis/ през зимата,  а през пролетния гнездови сезон: гривеста чапла /Ardeolarolloides/, малка бяла чапла /Egrettagarzetta/, ръждива чапла /Ardeapurpurea/, блестящ ибис/Plegadisfalcinellus/, лопатарка /Platalealeucorodia/, малък корморан /Microcarbopygmeus/, голям корморан /Phalacrocoraxcarbo/, черен щъркел /Ciconianigra/, морски орел /Haliaeetusalbicilla/, и други видове, статуса на които повишава и значимостта на усилията на дирекцията на парка да поддържа условията във влажната зона благоприятни за живот.

Безспорно е, че в рамките на 20 годишна история като природен парк, за ПП „Персина“ е важно да се разкаже малко повечеза завръщането на къдроглавия пеликан /Pelecanuscrispus/,като гнездящ вид в Подържан резерват „Персински блата“ на остров Персин. През последните години усилията на много организации, донорски програми, институции и доброволцибяха насочени към действия за възстановяване на това гнездовище. Успехът не закъсня. През недалечната 2016 година се сформира гнездяща колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина в Поддържан резерват „Персински блата“.Пеликаните продължават да гнездят и през следващите години, като най-голям успех в тази насока се отбеляза именно през юбилейната за ПП „Персина“ 2020 година. Формирани са две гнездящи колонии на остров Персин с отгледани общо 40 малки птици. Грижите за новосформиралите се места за гнездене не спират, а продължават в синхрон и преливат през сезоните, в партньорство между парка, редица институциии неправителствени организации.

Значимите събития и постижения за ПП „Персина“ през годините са много: Първото в България опръстеняване на морски орел и поставяне на сателитни предаватели; Поетапното възстановяване на водния режим на блатото „Кайкуша“; На остров Персин е разположена единствената колония на пещерен вид прилеп по река Дунав – данните са от 2018г.;Направено е първото проучване на диви острови по река Дунав, оценено е тяхното състояние и е извършено тяхното класифициране по предварително зададени критерии; Приет е първият План за действие за морския орел; ДПП „Персина“ стана част от Международната Асоциация „Дунавски паркове“; През 2019 година ПП „Персина“ се присъедини и към териториите на EuropeanWildernessSociety; Приет е Плана за управление на парка; ДПП „Персина“ разработи „Образователен пакет“, с който служителите на парка работят успешно в сферата екологичното образование; Изготвени са и издадени и първите книги за биоразнообразието в парка – за птиците, за рибите и за земноводни и влечуги; На лице са и резултатите от първите успешни залесявания с естествени дървесни видове на островите през годините; Направен е анализ и мониторинг на колониите водоплаващи птици по река Дунав; Извършен е мониторинг и на рибните популации в блатата на остров Персин; Направени са първите аеро-фото снимки с акцент пясъчни образувания и островни групи в обсега на територията на ПП „Персина“ и още многодруги.

За своето 20 годишно съществуване ПП „Персина“ има изпълнени успешно 11 проекта, като директен бенефициент и още 4, в които е бил проектна територия. В момента се изпълняват 2 проекта по финансиращи програми на ЕС. Подадени са други нови 2 проектни предложения към различни финансиращи организации. Проектите надграждат постигнатите до момента резултати и развиват нови идеи за реализиране на програмите залегнали в Плана за управление на парка.

ПП „Персина“ разполага с красив и непрекъснато обновяващ се Посетителски център, с който се стреми да отговаря на изискванията на съвременните посетители. Центърът посреща любопитството и необходимостта на хората да достигнат до повече информация и да опознаят красотата на природата. Разположен е на брега на река Дунав в гр. Белене. Мястото му е стратегически избрано, да е точно срещу остров Персин и Комплекс Беленски острови.Остров Персин е най-големият български дунавски остров. Той е част от територията на ПП „Персина“ и дава неговото име.Важно е да се спомене, че остров Персин, като едно забележително място с концентрация на защитени територии, не изчерпва обхвата на ПП „Персина“. Паркът                                                                                                                                   обхваща обширна територия над 21 000 ха, разположена между землищата на Община Никопол, Община Белене и Община Свищов, която е не по-малко значима от гледна точка на биологичното разнообразие. Цялата територия на парка е в обсега на НАТУРА 2000, защитените зони са и по двете директиви: по директивата за птиците и по директивата за местообитанията.

Територията на ПП „Персина“ е свободна за посещение, с изключение на резерватите, в които човешкото присъствие и всякаква човешка дейност са забранени,както и местата, които налагат ограничен достъп на хора.Безмерно е природното богатство на парка.  Поречието на река Дунав предполага добри възможности за отдих и отмора. Струпванията на птици през различните периоди на миграция, позволяват да се наблюдават съвсем отблизо интересни видове, които разпалват любопитството, както на специалистите, така и на любителите орнитолози.

Поречието на река Дунав понякога е наричано неоткритата земя – тайнствена и красива, изненадваща и непозната за съвременния човек. Много са закътаните места харесвани от хората от хилядолетия насам. В Природен парк „Персина“ има свидетелства за богато културно – историческо минало: Античният кастел „Димум“ (римска крепост на брега на река Дунав), последната българска крепост на Второт Българско царство – „Шишмановата крепост“, средновековна скална църква край Никопол,използвана през X – XIв.и редица религиозни храмове, забележителни със своята история.

Благодарим на всички, които ни подкрепят през годините!Вашата помощ е безценна и ни дава силата и куража да вървимнапред. Благодарим и на всеки един човек, който се е докоснал до красотата на дунавската природа, за съпричастността и любознателността към каузата да опазим природата на България. Вярваме, че заедно можем да работим ръка за ръка, за да продължим своята мисия – да съхраним природата на Дунав.

Днес Природен парк „Персина“ става на 20 години, но не цифрата е важна, важно е да съхраним дунавската природа и тези райски места да останат за поколенията след нас.Важно е да запазим природа!

Контакти: Посетителски център ПП „Персина“, гр. Белене 5930, ул. „Персин“ №5, е-mail:[email protected], www. persina.bg, 0658/32684.

Текст и снимки: ПП „Персина“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: