Увеличават се наетите на трудово или служебно правоотношение в област Плевен

27.11.2020 11:35

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 57 500. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица в абсолютни стойности се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо намаление е регистрирано в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, складиране и пощи“.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.1%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 12.3% и „Образование” – 9.9%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите лица в края на септември 2020 г. спрямо края на септември 2019 г. има в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Административни и спомагателни дейности” и „Строителство“. Най-голямо намаление на заетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и пощи” и „Образование“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: