Мая Кончарска е избрана за председател на Районен съд – Кнежа

24.11.2020 12:58

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 9 гласа „за“ Мая Кончарска за административен ръководител – председател на Районен съд – Кнежа. За това информират от Пресцентъра на ВСС.

Мая Кончарска има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата й започва като следовател в ОСлС – Плевен в периода 2004-2006 г., след което е прокурор, а от 08.06.2010 г. до 02.04.2012 г. административен ръководител на Районна прокуратура – Червен бряг. От 02.04.2012 г. и към момента е съдия в Районен съд – Кнежа, като в периода 05.01.2015 г. – 09.07.2015 г. е изпълнявала функциите на административен ръководител. Кандидатът има подкрепата на съдиите от Общото събрание на съда.

Мая Кончарска кандидатства за длъжността въз основа на натрупания значителен професионален и управленски опит, които й дават увереност, че може да организира дейността на Районен съд – Кнежа, по-ефективно, и с заедно с колектива да доразвие и усъвършенства постигнатото. Като насоки за развитие на съда тя посочва усъвършенстване на качеството и бързината на правораздавателната дейност, свързани със стриктно спазване на процесуалните срокове, провеждане на анализ на причините за отлагане на дела и приемане на мерки за дисциплиниране на страните и другите участници в процеса. Предвижда се периодично провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на причините за отмяна на съдебни актове и уеднаквяване на съдебната практика, съобразно тази на горните съдебни инстанции, което ще доведе до повишаване на общественото доверие към институцията. Кандидатът ще насочи усилия за повишаване на професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители, и за поддържане на добър работен микроклимат. Според нея е необходима актуализация на съществуващите вътрешни правила на съда в съответствие с нормативните изисквания. Като приоритети тя посочва също повишаване на качеството на обслужване на гражданите и адвокатите, осигуряване на прозрачно управление и информираност на обществото за дейността на съда и поддържане на добри отношения с всички правоприлагащи, правоохранителни и изпълнителни органи.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров – членове на Висшия съдебен съвет, като поискаха нейното мнение за необходимостта от реформа на съдебната карта и обсъжданите варианти, както и относно възможностите за оптимизация на съдебната администрация.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Цветинка Пашкунова – член на Висшия съдебен съвет, които обърнаха внимание на професионалните и управленски качества, показани от съдия Кончарска, на нейното задълбочено познаване на работата на Районен съд – Кнежа, съпричастността й към неговите проблеми и визия за развитието му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: