По мащабен проект ще бъдат обновени професионални гимназии в Плевен и Кнежа

11.11.2020 8:51

Първа копка за старта на строително-монтажни работи по мащабен проект с европейско финансиране, по който ще бъдат обновени професионални гимназии в Плевен, ще се състои на 18 ноември от 11 часа в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“.

Дейностите ще се изпълняват по договор „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“, гр. Плевен, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“, гр. Плевен и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен“.

Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.

Ето какво трябва да бъде извършено:

В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен ще се направят вътрешни ремонти на предоставените ù помещения в учебната сграда и общежитието; изграждане на нов физкултурен салон и на външен асансьор. С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъде създадена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“ –  Плевен е модернизирана по ОП „Регионално развитие“. По настоящия проект е предвиден ремонт и енергоспестяващи мерки на работилниците; вътрешен ремонт и енергоспестяващи мерки на част от общежитието; обновяване на спортните площадки и районно осветление; оформяне на прилежащото пространство, учебен полигон и ограда. След изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

За Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“ – Плевен е предвидено изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект и издаване на разрешение за строеж,допълнително ще се възложи изпълнението на СМР за – модернизиране на учебния корпус и общежитието на гимназията, което включва енергоспестяващи мерки, вътрешен ремонт, електро- и отоплителна инсталация, санитарни възли, включително и за хора с увреждания, спални помещения; изграждане на асансьор за хора с увреждания. След изпълнението на посочените дейности ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция.

Предстои и стартиране на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен”.

В ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров” е предвидено  цялостно обновяване на учебния корпус, което включваизпълнение на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на сградата, ремонт на покрива иподмяна на електроинсталацията; изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване и мълниезащита; създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; подобряване на прилежащата инфраструктура.

В Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване  се предвиждат мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на помещения на учебната база на гимназията, с които ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция и създаване на съвременна база за професионално обучение.

По проекта се предвижда още в Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен да се въведат енергоспестяващи мерки и ремонт на учебния блок и административната част; енергоспестяващи мерки и ремонт и на учебно-производствения корпус и физкултурния салон; подмяна на ВиК и електрическата инсталации; основен ремонт на отоплителната инсталация и котелното; вертикална планировка и обновяване на спортната площадка; пожароизвестителна инсталация с оповестяване.

В Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски“ – Кнежа са предвидени да бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност на сградния фонд; вътрешен ремонт на учебните сгради и учебната работилница (хале); подмяна на дограма – частично в учебната сграда и изцяло в учебната работилница; подмяна на отоплителната инсталация в учебната сграда и административната сграда; преустройство на съществуващо миялно помещение в учебната сграда в санитарни възли; обособяване на нови санитарни възли, пригодени за ползване от хора с увреждания в административната сграда и учебната работилница с нови ВиК инсталации; цялостен ремонт на покривите; оформяне на прилежащата инфраструктура.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: