1099 семейства с първокласници в област Плевен получават еднократна помощ от държавата

10.11.2020 13:11

До 15 октомври 2020 г. дирекции „Социално подпомагане“ приемаха заявления-декларации по образец за отпускане на помощ на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване част от разходите в началото на учебната година.

Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер до 450.00 лв., напомнят от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен.   Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява ако:

  • Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини,
  • Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословни причини,
  • Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на 1 месец от учебната година, за които няма уважителни причини

Размерът на еднократната помощ за ученици се определя ежегодно с Постановление на Министерски съвет, като за 2020 г., тя е в размер на 250.00 лв.

В Дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Плевен са постъпили общо 1170 заявления-декларации като е отпусната помощ за 1099 семейства с ученици в 1 клас. Най-голям брой подпомогнати семейства има на територията на дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен – 507, следвана от тази в Долна Митрополия – 158, в Червен бряг – 146 и т.н.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: