Над 1000 са подпомогнатите семейства с осмокласници в област Плевен

09.11.2020 15:34

До 15 октомври в дирекции „Социално подпомагане“ се приемаха заявления-декларации, за подпомагане на семейства на деца, записани в осми клас за учебната 2020-2021 г.

За преценка правото на достъп до помощта е въведен доходен критерий – средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450,00 лв.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството на деца с трайни увреждания, деца с един жив родител, деца, настанени в семейства на роднини и/или близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила а детето.

Помощта е в размер на 250 лв. и се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., припомня директорът на РДСП – Плевен Светлана Георгиева.

Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се изплаща на 2 пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020/2021 г., ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява, ако през учебната 2020/2021 г. ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа за които няма уважителни причини, определени по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.

В област Плевен общо подадените заявления са 1085 като е отпусната помощ по 1039 от тях. Най-много семейства с осмокласници са подпомогнати от ДСП – Плевен – 483, следва я дирекцията в Долна Митрополия със 147, тази в Червен бряг със 120 и т.н.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: