Проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

05.11.2020 9:56

На 11.11.2020 г. /сряда/ от 11.00 часа на площадката на старото депо в местността „Погледец“, ще бъде направена символична първа копка за стартиране на проект № BG16M1OP002-2.010-0003 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен” Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Изпълнението на техническата рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Долни Дъбник ще допринесе за създаване на благоприятно следексплоатационно използване на земята върху сметището, защита на общественото здраве и безопасност, възстановяване на околната среда на територията на община Долни Дъбник и намаляване на неблагоприятните социално-икономически въздействия, както и да бъдат изпълнени и изискванията на нормативната уредба за рекултивация на нарушени терени.

ИВАН ВЕТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

#тагове:

НАЙ-НОВИ: