ОИК – Плевен прекрати пълномощията на кмета на село Николаево

23.10.2020 14:59

Общинска избирателна комисия – Плевен прекрати пълномощията на кмета на кметство Николаево. Това става ясно от решение на ОИК -Плевен, публикувано на сайта й.

В решението се посочва, че е постъпило заявление от кмета на Община Плевен с приложен заверен препис от Протокол по наказазтелно дело на Районен съд – Плевен по описа за 2020г. Видно от приложения протокол съдът е одобрил сключено споразумение между Районна прокуратура – Плевен и подсъдимия, съгласно което е  наложено наказание „лишаване от свобода“. Заявителят  навежда извод, че е налице обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещо П.  Г. М., кмет на кметство Николаево, община Плевен. В това му качество и с оглед естеството на наложеното наказание, заявителят моли ОИК-Плевен, в съответствие с правомощията си, да приеме решение за прекратяване на пълномощията му на основание чл.42, ал.4, във връзка с чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

След запознаване с текста на заявлението и обсъждане на материалите по преписката ОИК – Плевен намира, че към него е приложен официален удостоверителен документ с материална доказателствена сила, издаден от компетентен орган по смисъла на чл.42, ал.2, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез които може да се установи обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от същия закон.

ОИК-Плевен намира, че е надлежно уведомена от съответната общинска адмистрация, след като последната служебно е установила обстоятелство по чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е изпратила справка до ОИК – Плевен с приложен документ, издаден от компетентния орган – Районен съд – Плевен, а именно заверен от съда препис от влязла в сила присъда по наказателно общ характер дело, в който препис са изписани пълните три имена и ЕГН на лицето, осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

След извършена служебна проверка от ОИК-Плевен се установява, че е налице влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление от общ характер, извършено от  П. Г.М. Наказанието  е  наложено след избирането му за кмет на кметство Николаево, община Плевен. Това е основание за предсрочното прекратяване на пълномощията му като кмет. ЗМСМА задължава ОИК-Плевен да не приема  решение за отказ, а да обяви прекратяване на пълномощията на кмета, без право на възражения от негова страна, преди приемане на решението.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: