Общински съвет – Плевен заседава днес

24.09.2020 7:11

 

Общинският съвет на Плевен се събира за заседание днес по предварителен дневен ред от 14 точки. Сесията ще се проведе в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ от 09.00 ч., спазвайки разписаните противоепидемични мерки, информират от Общински съвет – Плевен. Заседанието ще се излъчва и на живо на интернет страницата на институцията – https://obs.pleven.bg/.

Първа точка в дневния ред на съветниците е обсъждане на предложение за промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Повод за него е установена от местните правораздавателни органи празнота в процедурата по отстраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани и изоставени на терени общинска/държавна собственост.

На септемврийското заседание ще бъде представена информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. Уточненият размер на общинския бюджет към 30.06.2020 г. е общо 116 507 903 лв., а отчетеното изпълнение 48 130 561 лв., което представлява 41,31 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е съответно 55,54 %.

На предстоящата сесия влиза и Годишния отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Ще бъдат разгледани и две предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижим нежилищни имоти – частна общинска собственост, на институции в Плевен – за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен и за Областната дирекция на МВР.

Предложение за одобряване на Общ устройствен план на гр. Плевен и землището му е под номер 11 в дневния ред на заседанието. Предварителният проект на Плана е публикуван на интернет страницата на Община Плевен в раздел „Градоустройство и строителство“/„Общ устройствен план на град Плевен“ на следния електронен адрес https://pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/predvaritelen-proekt-obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven. Процедурата по изработване на Общия устройствен план е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Прогнозният срок на действие на документа е 15-20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е изработен двуфазно – с предварителен и окончателен проект.

Всички материали, включени в предварителния дневен ред за заседанието, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 24.09.2020г. – ОбС – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: