Общият устройствен план на Плевен ще бъде разгледан на сесия на Общинския съвет

21.09.2020 11:28

Както вече съобщихме, редовната сесия на Общинския съвет ще се проведе на 24 септември /четвъртък/ от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 14 точки. Като първа точка съветниците ще обсъдят  изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен, за опазване на околната среда в община Плевен.

Кметът Георг Спартански внася за разглеждане предложение за одобряване на Общ устройствен план на гр. Плевен и землището му на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ. Планът е обсъден в две от постоянните комисии на Общинския съвет – ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” и ПК по „Стопанска политика и транспорт”. Процедурата по изработване на Общия устройствен план на Плевен е открита с решение на Общинския съвет през април 2008 г. Планът е възложен чрез конкурс по смисъла на Закона за обществените поръчки и Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране към него. За изпълнител е избран „ТПО Варна – ГЕОАРХ” ООД. Прогнозният срок на действие на документа е 15 – 20 години, като се осигуряват резерви за развитие до 2050 г. Проектът е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества.

На предстоящата сесия влиза и Годишният отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии /2018-2020 г./ и на концесионните договори за 2019 г. Ще бъдат разгледани и две предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен и за Областната дирекция на МВР.

Дневният ред предвижда представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към средата на  тази година. Уточненият размер на общинския бюджет към края на месец юни е общо 116 507 903 лв., а отчетеното изпълнение 48 130 561 лв., което представлява 41,31 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е 55,54 %.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: