Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 18 и 21 септември

16.09.2020 14:22

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават този месец в дните 18 и 21 септември /петък и понеделник/. Предложенията за предстоящата сесия и постъпилите до момента преписки ще бъдат обсъждани в Заседателната зала на Община Плевен.

Ето и подробностите:

18 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев се събира от 15,00 ч. по дневен ред от 7 точки. Комисията ще обсъди промени в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда в общината, Общия устройствен план на град Плевен и землището му, ще бъдат разгледани и проекти за подробни устройствени планове.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава в петък от 15,30 ч. Съветниците ще се запознаят с Годишния отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Ще коментират и писмо от кмета на гр. Славяново за изпълнение на част от курсове по автобусната линия Плевен – Славяново, касаещи пътуващи учители и ученици.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. по 9 точки. Дневният ред на Комисията включва: Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2020 г.; Предложение за промяна в разчета за финансиране по обекти на капиталовите разходи по европроекти на Европейския съюз през 2020 г.; Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включените проекти в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018-2020 г.) и на концесионните договори за 2019 г. Пред комисията ще бъде представен и доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция относно извършена финансова проверка в Община Плевен.

21 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 13,00 ч. по дневен ред от шест предложения. Две от тях са обсъждане на предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен на част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. “Д-р Г.М.Димитров“ №82а в Плевен, и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Областната дирекция на МВР на нежилищен имот – частна общинска собственост, в сградата на ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №12а в града. В дневния ред на комисията влиза и писмо от Центъра за работа с доброволци към Регионалната библиотека в Ловеч относно провеждане на фестивал.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по дневен ред от осем точки. Дневният ред включва: Отговор от Кмета относно предложение от директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с.Търнене във връзка с кандидатстване на Община Плевен по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“; Писмо от Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека – гр. Ловеч относно провеждане на фестивал; Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот жилищна сграда и гаражи; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 17,00 ч. На заседанието ще бъде разгледано писмо от Сдружение „Аутизъм днес“ относно разкриване на нови социални услуги. И този месец Комисията ще разгледа преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината, постъпили до 15.09.2020 г.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец септември 2020.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: