Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух изготвя Община Плевен по проект

27.07.2020 14:15

Начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 от 19.03.2019 г., финансиран от ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България се проведе днес в Община Плевен.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка местната администрация изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”. Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 в рамките на ОПОС 2014-2020 г. предвид изтичащия срок на действие на посочения стратегически документ, Общината разработи проектното предложение. То предвижда да се изготви Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021–2025 г. на община Плевен.

Главната цел е свързана с идентифицирането на най-подходящите мерки за постигане на съответствие с приетите нормативни изисквания на национално и европейско ниво, а стратегическата цел е да се осигури здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда, подчерта днес ръководителят на проекта Павлина Станчовска.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв., и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100 %  БФП. Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. – 03.03.2021г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: