ОбУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън е в списъка на иновативните училища

12.07.2020 15:56

Обединено училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън вече е част от мрежата на Иновативните училища в България. Това е възможност учениците да подобрят образователните си резултати и мотивацията си за учене. Предизвикателството пред нас е – чрез разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и планове да помогнем на учениците да развият креативното си мислене и придобият различни компетентности, същевременно участвайки и активно в училищния живот,казват от училището.

Иновативните училища са училищата на бъдещето, а това в село Вълчитрън е първото одобрено обединено училище в Плевенска област.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев внася за разглеждане в МС проект на решение за приемането на Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г. На свое заседание Комисията за иновативните училища е взела решение в него да бъдат включени 507 учебни заведения от 183 населени места.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование неспециализираните и специализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни с решение на Министерски съвет, по предложение на министъра на образованието. Те разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват учебни планове и програми.

Кандидатстващите за вписване в Списъка на иновативните училища представят до 31 януари в МОН проекти, приети на педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците. Описаните иновативни процеси могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: