Летни занимания в ДГ ,,Зора“ – Червен бряг

04.07.2020 8:37

От месец юни в Детска градина ,,Зора“ гр.Червен бряг се възобнови проектната дейност по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” на МОН . Общо 34 деца от уязвими групи усвояват книжовен български език чрез допълнителни форми на педагогическо взаимодействие ,игри , занимания, куклен театър и разнообразни и интересни форми на работа.Заниманията се провеждат на открито и при завишени мерки за сигурност и дезинфекция.
Децата са разпределени в 9 групи, всяка от които има по един ръководител. Предвидените занимания са 80, от които до момента са взети 30.След всеки 10 занимания, всяко дете получава удостоверение, в което се проследява напредъка му по български език за съответния период. Ръководителите провеждат заниманията по предварителен график и във време,което е извън нормираните работни часове. Разработени са програми, съобразени с изискванията на Наредба № 5 за предучилищно образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, дидактични табла, образователни игри и др.
Заниманията с децата по Български език и литература се провеждат към дейност 1 на проекта- ,,Организиране и провеждане допълнително обучение по Български език за деца от уязвими групи”.
Дейност 2-,,Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи”, предвижда осигуряване на средства за изплащане таксите на деца в неравностойно положение. Таксите за м.Май вече са платени, като по този начин са облекчени семейства в неравностойно положение. Назначени са двама помощника учители, един ресурсен учител и един образователен медиатор.


Дейност 3- ,,Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти”. Към тази дейност са сертифицирани двама учители, които ще провеждат ранно оценяване на риск от проблеми в развитието на деца на 3 годишна възраст или така наречения скрининг тест.
И въпреки епидемичната обстановка, децата се забавляват, придобиват умения и попълват знанията си по Български език и литература. Всички специалисти работят коректно и с желание, положителната нагласа е водеща, а крайния резултат със сигурност ще е във възходяща посока.
Информация: ДГ ,,Зора“,гр.Червен бряг

#тагове:

НАЙ-НОВИ: