В Долни Дъбник ще се проведе публично обсъждане на инвестиционен проект за рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

24.06.2020 13:18

Община Долни Дъбник съобщава, че на основание чл.15 от Закона за общинският дълг и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни Дъбник на 29.06.2020 г. в Многофункционалната зала на НЧ „ Илия Бешков” от 10,30 часа ще се проведе публично обсъждане на инвестиционен проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Европейския  фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се извърши техническа рекултивация на депото и то да престане да действа като депо за твърди битови отпадъци.

Проектът предвижда създаване на благоприятно след експлоатационно използване на земята върху сметището намиращо се в гр. Долни Дъбник, местност „Погледец” с площ на имота от 51 007 кв.м. съгласно проектното предложение и подписаният договор с Оперативната програма.

Проектът е на обща стойност 2 609 396,78 лв., от които: 2 217 987,27 лв. от Европейският фонд за регионално развитие и 391 409,51 национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България, и продължителност на АДПБФП -23 месеца и продължителност на дейностите по Проекта – 18 месеца.

За изпълнение на проекта Община Долни Дъбник има сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” с Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция ОП ”Околна среда”.

Общината ще кандидатства за кредит пред „Фонд за организиране на местното самоуправление в България- ФЛАГ” ЕАД за осигуряване на средствата за плащания на разходи по проекта до възстановяването им от ОП „Околна среда 2014-2020”

Поканват се граждани, общински съветници, кметове, ръководители на бюджетни звена, представители на бизнеса и други организации от общината да се включат в обсъждането.

Допълнителна информация за инвестиционния проект можете да получите на телефони 06514/2586 Катя Стоянова-Счетоводител на проекта,стая № 27 и на 06514/2341 Веселка Миленкова-Ръководител на проекта, стая № 19 в сградата на общинска администрация.

ИВАН ВЕТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

#тагове:

НАЙ-НОВИ: