Три проекта за намаляване на бедността, за достъпа до социални и здравни услуги са подписани в Червен бряг

28.05.2020 13:04

На 26.05.2020 г. бяха положени подписите под първите 3 договора за безвъзмездна финансова помощ за ОбщинаЧервен бряг, финансиран и чрез „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър”.

Трите проекта, получили  одобрение  за финансиране, са по процедура BG05M9OP001- 2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червенбряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп  доустойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги  чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ :

  1. „Достоен и независимживот в общността 2”, с бенефициент Община Червен бряг, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166 лв.
  2. „Център  за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ, в подкрепа на лица от уязвимите групи” – бенефициент е „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД, а безвъзмездната финансова помощ за реализирането на проекта е в размер на 289 660 лв.
  3. „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда” – бенефициент е „Медицински център – Червенбряг” ЕООД, стойността на проекта е 391 166 лв.

Проектите ще се изпълняват в продължение на 24 месеца, като през този период те ще осигуряват заетост на общо 49 лица от община Червен бряг. Предвидено е те да обхванат първоначално не по-малко от 400 потребители в различните видове услуги, заложени в проектните дейности.

Общата цел на проектите е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Стремежът е да се повиши достъпа до устойчиви и висококачествени услуги – здравни и социални, като така ще се подобри и качеството на живот на социалноуязвимите и рискови групи, обхванати в тези проекти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: