Над 236 000 души живеят в област Плевен, населението продължава да застарява и намалява

15.05.2020 16:10

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, показват последните данни на Националния статистически институт.
Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 4 075 души, или с 1.7%.
Мъжете са 114 729 (48.6%), а жените – 121 576 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.
Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 158 186 души, или 66.9%, а в селата – 78 119 души, или 33.1% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.
В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 002, или 26.2% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група се увеличава с 0.2 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 32 950, или 13.9% от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този дял се запазва. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Долни Дъбник и Кнежа – съответно 16.8% и 15.0%, а най-нисък в община Белене – 10.0%.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 130 685 души, или 55.3% от цялото население на областта, като мъжете са 69 745, а жените – 60 940 души. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране, трудоспособното население е намаляло с 2 786 души, или с 2.1% спрямо предходната година.
Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 70 310 души, или 29.8%, а под трудоспособна възраст – 35 310 души, или 14.9% от населението на областта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: