126 млн. евро е размерът на преките чуждестранни инвестиции в област Плевен за година

05.04.2020 15:47

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2018 г. възлизат на 126 млн. евро, което е с 44.4% по-малко в сравнение с 2017
година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.5% и съответно 26.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема 19-то място в страната, отбелязват от НСИ.

През 2018 година най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 111.6 млн. евро, или с 48.2% по-малко спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 13.4 млн. евро, което е с 1.4% повече спрямо 2017 година.
В сектор преработваща промишленост с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2018 г. в област Плевен е „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение” с 55.3 млн. евро. Следва „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” с 15.3 млн. евро.

И през 2018 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Плевен, като в сравнение с предходната година те са с 19.4% по-малко. Относителният дял на инвестициите в община Плевен спрямо общия размер за областта нараства с 13.0 процентни пункта спрямо 2017 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: