56 т хартия и картон, 43 т пластмаса и метал, 59 т стъкло събрани разделно за година в Плевен и Славяново

02.04.2020 11:10

В годишния отчет на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019 – 2021 г., са представени данни за управлението на отпадъците на територията на общината. Ще припомним, че отчет за изпълнение на програмата бе приет на заседание на Общински съвет – Плевен.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен приема отпадъците от шестте общини от региона – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Битовите отпадъци се подлагат на предварително третиране в сепариращата инсталация, като през 2019 г. за третиране са предадени общо 54 760 т смесени битови отпадъци от населените места на общината, 7 949 т неопасни производствени отпадъци и 38 641 т неподлежащи на последващо оползотворяване след сепарация и некачествен компост. За компостиране са предадени и 1 060 т разделно събрани зелени отпадъци, както и 6 903 т биоразградими.

Разделно събраните битови отпадъци по договор с „Екопак България“ за годината в Плевен и гр. Славяново са съответно: хартия и картон – 56 т, пластмаси и метал – 43 т и стъкло – 59 т. Други масово разпространени отпадъци, събрани разделно са още: 2.35 т излезли от употреба батерии, 325 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и 13.80 т излезли от употреба моторни превозни средства. На площадки с разрешително за дейности с отпадъци предадените разделно събрани от физически и юридически лица са: 190 т хартия и картон; 15.606 т пластмаси; 1753 т метални отпадъци; 2.914 т излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 4.792 т излезли от употреба батерии; 93 т излезли от употреба гуми.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: