139 безработни са се регистрирали от 16 до 20 март в Бюро по труда – Плевен, общо незаетите са 3472

26.03.2020 11:40

В периода 16-20 март 2020 г. в Бюро по труда Плевен са се регистрирали 139 безработни, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина. През същия период работа на първичния пазар са започнали 47 безработни. От 01 до 20.03.2020 г. в Бюро по труда Плевен са обявени общо 89 свободни работни места. В периода 16-20 март 2019 г. в Бюро по труда Плевен са се регистрирали 48 безработни, а работа на първичен пазар са започнали 55 души.

От регистрираните безработни в периода 16-20 март тази година най-голям дял са били заети в следните икономически дейности :

  • Търговия
  • Хотелиерство и ресторантьорство
  • Туризъм
  • Преработваща промишленост (хранителна,текстилна,дрехи,дърво, хартия, пластмаси)
  • Транспорт
  • Хуманно здравеопазване и социална работа

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Лицата, които се дошли в Дирекция Бюро по труда Плевен да се регистрират като безработни с цел получаване на парично обезщетение за безработица, още на входа  се информират последователно за възможностите:

  • да ползват отложения срок за регистрация в Дирекция Бюро по труда Плевен  и подаване на заявление към НОИ Плевен до 14 дни след края на извънредното положение;
  • да подадат по електронен път заявление за регистрация към Дирекция Бюро по труда Плевен и заявление за обезщетение към НОИ
  • ако нямат КЕП /Квалифициран електронен подпис/ или ПИК /Персонален идентификационен код/на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за парично обезщетение за безработица към НОИ, заедно със заявлението за регистрация в Дирекция Бюро по труда Плевен.

Общият брой на регистрираните безработни на територията на община Плевен към 20 март е бил 3472. Броят им е със 7 повече в сравнение 20 февруари, когато той е бил 3465.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: