Общината обяви конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен

19.03.2020 13:06

SAMSUNG CAMERA PICTURES

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28 от Закона за обществените библиотеки и чл.9, ал.5 от Закона за закрила на културата
ОБЯВЯВА:
Конкурс за длъжността Директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен.
I.Изисквания за длъжността:
1.Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл.28, ал.2 от Закона за обществените библиотеки:
– Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;
– Професионално направление – „Обществени комуникации и информационни науки”;
– Професионален опит – 5 години в библиотека.
2.Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
-допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;
-участие в разработването и реализацията на проекти;
-чуждоезикова подготовка;
– компютърна грамотност.
3.Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:
– управленска компетентност, която включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
– организационна компетентност и способност за планиране и организиране дейността на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен;
– да познават и прилагат нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;
– способност да прилагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури
II.Начин на провеждане на конкурса
1.Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.
2.Събеседване
III.Необходими документи за участие в конкурса
1.Заявление за участие;
2.Документ за самоличност /копие/;
3.Документи удостоверяващи трудовия стаж – трудова или служебна книжка /копие/;
4.Професионална автобиография;
5.Документ за завършено висше образование /копие с текст „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата/;
6.Копия от документи удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличието на такива;
7.Свидетелство за съдимост;
8.Медицинско свидетелство /документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за повече от 3 месеца/;
9.Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях в 5 /пет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
– анализ и оценка на състоянието на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен и основни проблеми на функционирането й;
– тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт;
– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;
– планиране и развитие на основните показатели, възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването, популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;
– етапи на реализация на концепцията.
IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция
Заявлението за участие в конкурса и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.За справка тел. 064/881 227 – Дирекция „Човешки ресурси”
Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения в ЦАО при Община Плевен и на официалния сайт на Община Плевен.
Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 4 /четири/ години.
Обявата да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуване в централен ежедневник, поставянето й на таблото на ЦАОГ и официалния сайт на Община Плевен.

Източник: https://www.pleven.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: