РЕШЕНИЕ№ ТУ – 11 – 03, Плевен 28.02.2020 г. на областен управител на област Плевен

06.03.2020 9:18

РЕШЕНИЕ№ ТУ – 11 – 03, Плевен 28.02.2020 г. на областен управител на област Плевен

В Областна администрация – Плевен е постъпило писмо от Община Плевен с вх. рег. №ТУ-06-5/21.02.2020 г., с искане за издаване на решение за „спешна мярка” за обществен превоз на пътници по автобусни линии: Плевен – Гулянци – Гиген – Искър с МР №1056 и МР №1057 и Плевен – Гулянци – Гиген с МР №1058 от Областната транспортна схема и Плевен – Николаево от Общинската транспортна схема на Община Плевен, поради достигане на прогнозната стойност на плащанията на компенсации по сключен Договор №ИРО-2118/27.02.2017 г.
Община Плевен е предприела необходимите мерки по подготовка на документи, необходими за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, а именно: с писмо рег. № ТУ-06-5/20.02.2020 г. е уведомила Областния управител за намеренията си да включи горепосочените маршрутни разписания в процедура по възлагане на превозите поради предстоящото прекратяване на договора. С писмо рег. №ТУ-06-5-(2)/21.02.2020 г., Областният управител е разрешил включване в процедурата на две от маршрутните разписания, като за МР №1058 е посочен конфликт с други маршрутни разписания и са дадени указания за отстраняването им. Тъй като достигането на прогнозната стойност по Договор №ИРО-2118/27.02.2017 г. е относително понятие и не може да бъде предварително обвързано с конкретен срок, се оказва невъзможно своевременното планиране и провеждане на обществена поръчка в оставащото време.
Имайки предвид, че Община Плевен е предприела необходимите действия за провеждане на законосъобразна процедура, както и че максималният срок за даване на разрешение за прилагане на спешна мярка по реда на Регламент (ЕО) №1370/2007 е две години, считам, че даването на разрешение за прилагане на спешна мярка е с общественополезна цел.
Поради това, че е налице риск от прекъсване на услугата, на основание чл. 16 д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23.10.2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета,

РАЗРЕШАВАМ:

Да се предприеме от Кмета на Община Плевен спешна мярка, чрез сключване на договор за пряко възлагане изпълнението на обществена услуга за обществен превоз на пътници по автобусни линии, считано от датата на издаване на решението до приключването на законосъобразна процедура по реда ЗОП, но не повече от 1 година, по автобусни линии: Плевен – Гулянци – Гиген – Искър с МР №1056 и МР №1057 и Плевен – Гулянци – Гиген с МР №1058 от Областната транспортна схема и Плевен – Николаево от Общинската транспортна схема на Община Плевен.

Решението да се изпрати на Кмета на Община Плевен за изпълнение.
Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник за сметка на Община Плевен.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 16 д, ал. 8 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването му чрез Областен управител на област Плевен пред Административен съд – Плевен.

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ
Областен управител на област Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: