„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД обявява конкурс за длъжността Лекар, специализант по Хирургия

17.02.2020 16:05

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Лекар, специализант по Хирургия

1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД е предимство.
2. Начин на провеждане на конкурса: интервю
3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС
4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН”, отдел Счетоводство – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата
Краен срок за приемане на документи – 16.03.2020 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: