Гражданското участие – гарант за добро местно управление

10.02.2020 16:01

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” изпълнява проекта „Гражданско участие и публичен контрол в процеса на вземане на решения”, № BG05SFOP001-2-009-0078, Процедура BG05SFOP001-2-009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на законодателството”, по ОП „Добро управление”. Проектът се реализира на територията на три общини в област Плевен: Долна Митрополия, Левски и Белене.


Стартира информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост относно механизмите за гражданско участие в местното самоуправление и насърчаване на гражданското участие. Проведе се кампанията „От врата на врата”, чрез която екипите на трите читалища разпространяват информация, чрез директна комуникация с гражданите от местните общности, използвайки метода „face to face”. Тази техника даде възможност за пряко въздействие и информиране на хората от местните общности за ролята на гражданската активност в общите усилия за развитие. В трите общински центрове се организират „Граждански диалози”, в които ще вземат участие експерти, които са били част от инициаторите за пряко въздействие и информиране на хората от местните общности. при създаване на успешни практики за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. В рамките на информационната кампания е планирано провеждане на „Ден на отворените врати”, които ще се проведат в местните читалища на градовете – общински центрове. Ще бъдат разпространени информационни материали и проведени публични събития с художествени програми.
Информирането на гражданите за техните граждански права и възможностите им за участие във формирането на местните политики е важен елемент и условие за повишаване на гражданската им култура.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Процедура BG05SFOP001-2-009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на законодателството”, в рамките на Проект „Гражданско участие и публичен контрол в процеса на вземане на решения“ . Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Плевенски Обществен Фонд ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Оперативна програма „Добро управление”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: