Гражданското участие – гарант за добро местно управление

10.02.2020 9:20

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” изпълнява проекта „Гражданско участие и публичен контрол в процеса на вземане на решения”, № BG05SFOP001-2-009-0078, Процедура BG05SFOP001-2-009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на законодателството”, по ОП „Добро управление”. Проектът се реализира на територията на три общини в област Плевен: Долна Митрополия, Левски и Белене. Успешно премина обучението „Гражданско участие и топография на властта”. В него взеха участие представители на местните читалища и активни граждани. Бяха обсъдени взаимоотношенията между местната власт и гражданския сектор.

Наред с добрите практики, бяха анализирани проблеми и предизвикателства в диалога „управляващи-управлявани”, както и необходимостта от активизиране на гражданите, но на основата на повишена гражданска култура и компетентности. Вниманието на участниците беше фокусирано и върху резултатите от проведените проучвания на обществените нагласи в трите общини, по отношение на готовността на гражданите за приобщаването им към предстоящите проектни дейности. Бяха формулирани конкретни стъпки за мобилизиране на гражданската енергия, необходима за изграждане на механизми за изграждане на доверие, диалог и партньорство между гражданите и структурите на местните власти. Всички участници се обединиха около позицията, че активното гражданско участие е начин за пряко изразяване на мнението на хората от една общност в управленските решения. То носи редица ползи, сред които информиране на обществото и събиране на идеи по важните въпроси на жителите на общините, генериране на обществена подкрепа, на дух на сътрудничество и доверие между управляващи и управлявани.

В последвалите Работни форуми в трите общини, участниците се обединиха около основните проблеми, по които ще работят: в община Левски – създаване на условия за пълноценното развитие на децата, в община Долна Митрополия – на младите хора, а в община Белене – изграждане на диалог по въпросите на културата. Бяха обсъдени и конкретните механизми, които провокираха най-силен интерес: Консултативен съвет, обществен съвет и Обществен форум.

Според проектния екип, гражданската готовност за участие в процеса на вземане на решения на местно равнище в трите общности, все още не е достатъчна за предприемане на стъпки за диалог с местните власти, но предстои осъществяване на информационни кампании, които ще повишат интереса, компетентността и мотивацията на гражданите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Процедура BG05SFOP001-2-009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на законодателството”, в рамките на Проект „Гражданско участие и публичен контрол в процеса на вземане на решения“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Плевенски Обществен Фонд ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Оперативна програма „Добро управление”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: