Представят напредъка по проекта за подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в Плевен

27.01.2020 11:27

Междинна пресконференция за оповестяване напредъка от изпълнението на проект BG16RFOP001-1.007-0002-C02 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” ще проведе Община Плевен – бенефициент по проекта. Инициативата ще се състои на 04.02.2020 год., вторник, от 11.00 часа в Заседателната зала в сградата на местната администрация, в рамките й ще бъде предоставена информация и за очакваните резултати, съобщават от Пресцентъра на Общината.

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Общата стойност на проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е 9 306 570,25 лв.

Извършени бяха интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на град Плевен. По проекта бяха обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на детските градини: ЦДГ 12 „Ралица”, ЦДГ 2 „Юнско въстание”, ЦДГ 8 „Щурче”, ЦДГ 20 „Калина”, СДГ 11 „Теменуга”, ОДЗ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

Проектът приключва през м. април 2020 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: