111 647 548 лв. е размерът на общия бюджет на Община Плевен за 2020 година

16.01.2020 14:05

Общият размер на бюджета на Община Плевен за 2020 год. е – 111 647 548 лв. Проектът на важния финансов документ е публикуван днес на сайта на местната управа – www.pleven.bg като предстои и обществено обсъждане на 22 януари. 

Ето и акцентите от бюджета на Плевен:
Приходи – 111 647 548 лв.: приходи за държавни дейности – 72 010 321 лв. и местни приходи – 39 637 227 лв.
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година за Община Плевен са предвидени средства в размер на 68 419 034 лева. От тях:
 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 63 081 634 лева;
 Трансфери за местни дейности – 3 612 600 лева /обща изравнителна субсидия – 3 333 700 лева и 278 900 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/;
 Целева субсидия за капиталови разходи – 1 724 800 лева.
Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 година, /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/ е в размер на 34 961 827 лв. в т.ч. – имуществени и други данъци – 18 975 000 лева. Най-голям относителен дял от данъчните приходи има „данък върху недвижимите имоти” – 8 800 000 лева; данък върху превозните средства – 5 500 000 лева и т.н.
Голям дял от местните приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 г. са постъпленията от неданъчни приходи – 17 056 500 лв.
В раздел „Трансфери” се планират средствата за съфинансиране на дейностите на ДКТ „Иван Радоев”, „Плевенска филхармония”, съфинансиране основен ремонт на ел.инсталация и изграждане на перално помещение на ДЯ „Чайка“ по проект „Красива България“, както и собствения принос в реализирането на проекти по Оперативните
програми на Европейски съюз. Общият размер на тези трансфери е (-) 9 890 662 лева.
„Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС” – (-) 3 916 693 лева. Това е резултативна величина за 2020 година между предоставените и възстановени заеми от изпълнението на европейски проекти.
Разходи – общо 111 647 548 лв.
1. Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2020 год. съгласни ЗДБРБ са в размер на: 63 081 634 лв. в т.ч. по функции разпределението е:
 Общинска администрация – 3 414 100 лева;
 Отбрана и сигурност – 334 319 лева;
 Образование – 48 151 494 лева;
 Здравеопазване – 4 958 604 лева;
 Социални грижи – 2 986 687 лева;
 Култура – 3 236 430 лева.
Реализирания преходен остатък към 31.12.2019 год. за делегираните от държавата дейности е 8 168 553 лева, от които §§ 88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС” – 280 028 лв., §§ 93-10 „Чужди средства от други лица” – 6 016 лв., §§ 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
ЕС” – 981 лв. и за възстановяване на трансфери в Централния бюджет – 2 737 лева. Наличността по валутни сметки – 277 147лв. Собствените приходи на заведенията прилагащи системата на делегиран бюджет
– 385 934 лева. Капиталови разходи за делегираните от държавата дейности, финансирани със
средства от целева субсидия – 662 000 лева.
Разходите за Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са планирани в размер на 39 637 227 лева.

Подробностите за бюджета на Плевен може да видите ТУК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: