Област Плевен е с най-много наети лица в Северозападния район

16.01.2020 17:08

Средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Плевен е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. Това показват обощените данни за 2018 г. на Националния статистически институт.

В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в
„Операции с недвижими имоти” (19.4%). Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва – „Преработваща промишленост“ – 28.0%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ –
15.6%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ 10.2%; „Образование“ – 9.9%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.4% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди. В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2018 г. Плевен е на 1-ро място по наети лица, следвана от област Враца – 38.1 хиляди.

В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 10 461 лв. при 13 755 лв. средно за страната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: