В Червен бряг обявиха места за обществени възпитатели

08.01.2020 14:08

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели.
Длъжността се заема чрез сключване на граждански договор.

Изисквания към кандидатите:
1. висше образование / бакалавър, магистър/ в областта на правото, социологията, педагогиката или психологията;
2. опит и умение за работа с деца;
3. да не е осъждан;
4. да не участва в общности с асоциална насоченост.

Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от МКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институциите, имащи отношение към проблемите с обучението и възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи: заявление до председателя на МКБППМН; автобиография европейски формат; копие от документ за придобита образователна степен, допълнителни квалификации; свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документи – 20.01.2020 г., /вкл./, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: