„АЛУКОМ“ АД проведе информационно събитие за представяне резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01

23.12.2019 9:13

На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „АЛУКОМ“ АД в гр. Плевен се проведе информационно събитие за представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки“. Проектът се реализира в периода 28.12.2017 – 28.12.2018 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет на Република България“-Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Договорът е на обща стойност 2 621 983,00 лева, от които 1 114 342,79 лева европейско и 196 648,71 лева национално съфинансиране, както и 1 310 991,50 лева собствено финансиране от страна на АЛУКОМ АД.

На информационното събитие в присъствието на Изпълнителния директор, служители на завода, представители на Областния Информационен Център – Плевен и граждани беше изнесена презентация, която открои изпълнените по проекта дейности, цели, както и постигнатите по проекта резултати. Основните ползи за бенефициента „Алуком“  АД от изпълнението на проекта са свързани с:

  • Придобиване на ново производствено енергийно ефективно оборудване;
  • Внедрена и сертифицирана Система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001;
  • Постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.
  • Намаляване на вредните емисии от парникови газове.

Дружеството отчете успешно изпълнение на проекта и на неговата основна цел, а именно осигуряване на устойчиво развитие и конкурентни предимства за „АЛУКОМ“ АД въз основа на изпълнените по проекта специфични мерки за енергийна ефективност, препоръчани от извършен енергиен одит.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: