ОбС – Плевен обяви процедура за подбор на съдебни заседатели за Районен съд

20.12.2019 13:01

Общински съвет – Плевен обяви процедура за подбор на 20 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Районен съд – Плевен.

Съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Районен съд – Плевен;

– имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Плевен;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Плевен;

– да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите подават в срок от 6 януари 2020 г. до 17 часа на 24 януари 2020 г. следните документи: заявление за кандидатстване за съдебен заседател (приложение №1 – по образец); декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (приложение №2 – по образец); декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (приложение №3- по образец); писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4 – по образец); данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5 – по образец); подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; мотивационно писмо; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се приемат в деловодството на Общински съвет – Плевен, етаж 2, стая №35.

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски – информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: