С 51 щатни бройки да бъде намалена общинската администрация предлага кметът Спартански

12.12.2019 12:33

Одобряване на актуализирана структура и обща численост на администрацията в Община Плевен е едно от предложенията, които ще бъдат разгледани на предстоящата на 19 декември сесия на Общинския съвет. Вносител е кметът Георг Спартански.

Основната цел на предложената актуализация на структурата е да се подобри управлението и да се повиши ефективността на администрацията на Община Плевен чрез намаляване на общата й численост и преструктуриране на административните звена, съобразно тяхната компетентност, посочва в мотивите си градоначалникът.

От данните в предложението става ясно, че до момента Общинската администрация е структурирана в 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, кметства и населени места, като общата численост е 490,5 щатни бройки, в това число и администрация в кметства и населените места – 81.5 щатни бройки. Предложението на Георг Спартански е структура на Общинската администрация с три ресорни заместник- кметове, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора, с обща численост – 358 щатни бройки, администрация в кметствата и населените места – 81,5 щатни бройки и обща численост 439,5 щатни бройки. Намаляването на общата численост да е с 51 щатни бройки /т.е. с 10,39%/.

Така предложената структура е оптимизирана и ще даде възможност за подобряване на административното обслужване на гражданите, контрола и ще бъде приложен принципът на субординация във всички нейни звена, подчертава кметът.  Той посочва, че намаляването на числеността е следствие от оптимизиране дейността на Общинската администрация, по-съществено от което е отпадналата необходимост от охрана на обекти – общинска собственост /продажбата им или преминаване на част от тях на охрана чрез СОТ/, и съкращаване на част от служителите от Звено „Инспекторат“, работещи в кметствата. Последното се налага от факта, че работодател на тези служители е кметът на Община Плевен, а ежедневните им задачи се възлагат от съответния кмет на кметство. Поради това е затруднен контролът върху изпълнението на задълженията им от страна на работодателя и същият е в невъзможност да проведе реална и обективна атестация на тези служители. От своя страна кметовете на кметства имат възможността /до приемане на Бюджета на Община Плевен/ мотивирано да защитят необходимостта от тези щатове по населени места и при реална такава да се завиши числеността на персонала по кметства в Дейности от ЕБК „Отбрана и сигурност“ или „Други дейности по икономиката“.

Ако местният парламент подкрепи предложението до 2 януари кметът Георг Спартански трябва да утвърди длъжностното разписание, а до 22 януари да приведе Общинската администрация в съответствие с приетата структура и численост.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: