Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА“ приема заявления за кандидати за ментори по проект „Менторство за приобщаване“

19.11.2019 8:37

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА, в партньорство с Възпитателно училище – интернат „ХРИСТО БОТЕВ“ с. Подем изпълняват проекта „Менторство за приобщаване“, финансово подкрепен от Програма „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“ на Европейското икономическо пространство – държавите извън Европейския съюз, финансиращи неправителствени организации.
Основната цел на проекта е въвеждането на иновативен подход за социална и личностна подкрепа, подготовка за реинтеграция на девойките от Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем, които са настанени в изпълнение на съдебно решение, прилагайки най-тежката възпитателна мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Разработена е методология на Програмата „МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ“ и предстои сформирането на „Менторския екип“.
Какво е менторство?
Менторството е метод, който дава възможност на младите хора в риск да надградят социалните си умения, личностните си качества и нравствените си ориентации за по-лесно приобщаване към образование и реинтегриране.
Доброволна връзка между двама / ментор и наставляван/, менторството цели да подобри придобиването на нови знания, умения и опит, както и личностно развитие на младия човек, чрез продължителна подкрепа.
Какви са основните задължения на ментора?
• Периодични срещи с девойките от целевата група от ВУИ „Христо Ботев“, с. Подем;
Срещите целят пълноценно общуване между менторите и девойките, за обсъждане на техни проблеми, намерения и постъпки, личностно въздействие, информиране по актуални за тях въпроси.
• Организиране и участие в неформално образование;
Предвижда се провеждане на групови сесии по предварително формулирани теми, използвайки интерактивни методи и техники за ефективно въздействие върху девойките от целевата група.
• Честване на празници и събития;
Организирането на лични и публични празници ще допринесе за изграждане на взаимно доверие и уважение между менторите и девойките, на основата на емоционалните преживявания.
• Семейни ваканции.
Пребиваването на момичетата в семейна среда извън Възпитателното училище-интернат ще допринесе за изграждане на нови за тях поведенчески модели и ефективно корекционно въздействие.
Какви са етапите за включване и подготовка на менторите?
• Информиране за Програмата МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ;
Информация може да бъде получена от проектния екип, чрез личен разговор, телефонно обаждане или онлайн. Всички въпроси ще намерят изчерпателни отговори по всяко време на посочените контакти.
Подбор на менторския екип;
Заявлението на кандидатите за ментори могат да бъдат подадени до края на м. декември 2019 год. в офиса на Сдружението или на електронната му поща. То трябва да съдържа: имената на кандидата за ментор, контактна информация, професионална заетост и кратка мотивация. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за включване в екипа.
• Обучение за подготовка на менторите;
Одобрените ментори ще бъдат подготвени за предстоящата им дейност чрез тридневно семинарно обучение.
• Разработване на план за менторска работа;
Планирането ще се осъществи с подкрепата на екипите за управление и изпълнение на проекта.
• Менторска работа на терен;
Работата на терен ще бъде подкрепяна от специалисти, мониторирана и оценявана от член на екипа за управление. Ангажиментът на менторите в рамките на настоящия проект е 12 месеца.
• Участие в групови супервизии на менторския екип;
Груповите супервизии ще се провеждат веднъж месечно, в удобно за менторите време, от експерт-психолог.
СТАНИ МЕНТОР!
МЕНТОРСТВОТО – ЛИЧНА МИСИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!
Работата на менторите е изключително важна за благосъстоянието и развитието на общностите и много за младите хора, изгубили посоката и допуснали грешки. Развитието на техния личностен потенциал и подкрепата в ориентацията им в толкова сложен и променлив свят е мисия, която може да донесе удовлетворение и радост на всеки ментор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА
адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“, №1, офис 311
тел.: 064/83 65 58
моб. тел.: 0896 66 92 05; 0896 66 92 14
Екип за управление на проекта:
Даниела Димитрова – Ръководител
Антоанета Мачева – Координатор
Нина Атанасова – Специалист „Мониторинг и оценка“
Янка Вълчева – Счетоводител

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: