РИОСВ – Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

24.10.2019 12:47

На 22.10.2019 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и РУ на МВР – гр. Троян са иззети общо 11 препарирани екземпляра от защитени видове животни – дива котка, калугерица, скален орел, червеноклюна потапница, кафявоглава потапница, малък ястреб, зелен кълвач, обикновен мишелов, пернатонога кукумявка,включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Проверката е извършена по сигнал в частен дом в с. Черни Осъм, общ. Троян. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, както и преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Забранено е препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Също унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени. Нарушение на закона е разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. Вземане на намерени мъртви екземпляри, както и притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: