Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

14.10.2019 7:05

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за последни заседания този мандат на 14 и 15 октомври.

14 ОКТОМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще обсъди предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 училища на територията на община Плевен. Две от училищата са на територията на град Плевен – СУ „Анастасия Димитрова“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. Искания са внесли и от: ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат, СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Антон Старшимиров“ – с. Бохот, НУ „Отец Паисий“ – с. Върбица, НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене.
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 15,30 ч. по три точки. Пред комисията ще бъде представен отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от април 2018 г. до юли 2018 г. Съветниците в комисията ще се запознаят и с предложение за сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина – Плевен“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху общински имот в Плевен за изграждане на състезателно БМХ трасе. Съгласно одобрения технически проект трасето трябва да бъде готово в рамките на 3 календарни години. Точка в дневния ред е и преписка от сдружение „Героите на Дойран“ относно отпускане на финансови средства от общинския бюджет.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. в Актовата зала на Община Плевен. Дневният ред включва: предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г.; обсъждане на искания за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 11 общински училища; предложение за продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построените върху него сгради по плана на село Гривица; за продажба на общински недвижими имоти, отредени за жилищно строителство по плана на с. Буковлък. Комисията ще разгледа и точка за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейност на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

15 ОКТОМВРИ /ВТОРНИК/
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала по две точки – предложение за именуване на улица в местността „Текийски орман“ край Плевен и разглеждане на преписка от сдружение „Героите на Дойран“ относно отпускане на общински финансови средства.
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. Този месец комисията ще се запознае с искане за финансова подкрепа на жена, пострадала при пътен инцидент в Плевен.
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. Дневният ред на комисията включва обсъждане на: годишен отчет за изпълнението на плана за действие за общинските концесии и концесионни договори за 2018 г.; предложение за изменение на общинската Инвестиционна програма за 2019-та; точки относно общински недвижими имоти в землищата на селата Гривица и Буковлък. Ще се запознаят и с предложението за сдружение „Туристическо дружество Кайлъшка долина – Плевен“ да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху общински имот във връзка с изграждането на състезателно БМХ трасе в Плевен.

Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-oktomvri-2019-g

#тагове:

НАЙ-НОВИ: