Информационен ден на „Ваптех” ЕООД

20.09.2019 10:12

Фирма „Ваптех” ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-3.002-0049-C01/28.12.2017 „Повишаване на енергийната ефективност във „Ваптех“ ЕООД”,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта възлиза на 3 541 907.00лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 770 953.50 лв. или 50% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.  Крайният срок на изпълнение на проекта е 28.12.2019 г.

Изпълнението на дейностите по проекта ще бъде представено чрез информационен ден, който ще се състои, на 27.09.2019 г.

Информационният ден ще се проведе в град Плевен, ул. Гривишко шосе 6, от 10:30 часа.

Поканени да присъстват са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, Областен информационен център – София (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: