Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 20 и 24 септември

19.09.2019 10:13

Постоянните комисии на Общински съвет – Плевен, се събират за заседания утре – 20 септември, и на 24 септември /вторник/. Този месец комисиите обсъждат промени в две от общинските наредби, за становище влизат и искания за финансово подпомагане. Здравната комисия ще се произнесе и по постъпили 4 нови заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.

20 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/
ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще обсъди предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, в учебни заведения на територията на общината. Съгласно общинската Наредба №7, такива части от имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години след организиране и провеждане на публичен търг или конкурс, за което се изисква решение на Общинския съвет. Настоящото предложение касае провеждане на публични търгове за отдаване по наем на помещения на територията на ОУ„Васил Левски“ и в МГ „Гео Милев“.
ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 14,00 ч. в Актовата зала. Дневният ред на комисията включва 12 точки за обсъждане. Съветниците ще разгледат предложение за нова общинска Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината, ще обсъдят и откриване на процедура за определяне на концесионер за обект на територията на парк – музей „Гривица“ в с.Гривица. Пред комисията ще бъде представена и жалба от председателя на земеделска кооперация „Славяни“ – гр. Славяново, относно пасища и мери. За обсъждане влизат и предложения за проекти за подробни устройствени планове.
ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Актовата зала по дневен ред от три точки. Комисията ще се запознае с отворена писмо от Инициативен комитет от Плувен клуб „Инвиктус“, както и със становище относно заявления за финансиране на участие в Световно първенство по спортни танци. Част от дневния ред е предложението и за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2019 г. за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ – гр. Славяново.
ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава от 16,00 ч. в Актовата зала. Дневният ред на комисията този месец включва: обсъждане на изменение в решение на Общинския съвет по заема от ФЛАГ; осигуряване на допълнителни финансови средства от общинския бюджет за ФК „Вихър“ – гр. Славяново; продажба на „Плувен комплекс“, представляващ урегулиран поземлен имот, заедно с изградените в него сгради и съоръжения в Източната индустриална зона на Плевен; и др.
ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 17,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще разгледа 9 предложения, две от тях са за промени в общински наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината. Ще бъдат обсъдени и предложения за прекратяване на договори за концесии за язовирите „Бохот – 1“ и „Бохот – 2“, както и предложение за процедура за определяне на концесионер за обект на територията на парк – музей „Гривица“.

24 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/
Постоянна комисия по „Обществен ред и сигурност“ с председател Владислав Монов заседава от 13,30 ч. в Заседателната зала по две точки. Комисията ще обсъди предложените промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване в община Плевен. За сведение ще бъде представен и анализ за работата на Второ РУ – Плевен, през второто тримесечие на годината.
ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. Комисията ще разгледа две искания за финансово подпомагане, ще разгледа и нови 4 заявления за финансово подпомагане на лица от община Плевен с репродуктивни проблеми.
ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. Дневният ред на комисията включва обсъждане на: предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НАП за нуждите на офис за обслужване в Плевен; предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост /стая в сградата на ул. „Д. Константинов“ №23/ за нуждите на Регионална дирекция по горите – Ловеч; предложение за продажба на общински имот в Плевен; и др. Част от дневни ред са също предложенията за промени в общинската Наредба №15 и предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в учебни заведения на територията на общината.
ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. Съветниците предстои да обсъдят предложение за промени в транспортната схема на Община Плевен.
ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на комисията включва обсъждане на предложение за схема за поставяне на монументално – декоративни елементи, скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” по плана на града, и предложение за именуване на улица в местността „Стража“ в землището на Плевен.

Всички предложения и преписки за заседанията на комисиите са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии през месец септември 2019: https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-septemvri-2019-g
Заседанието на Общински съвет – Плевен, ще се проведе на 26 септември /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 29 точки.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: