В СУ „Васил Априлов” – Долна Митрополия връщат в клас ученици и организират редовни срещи с родители

04.09.2019 10:08

През изминалата 2018/2019 учебна година в СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия продължи работата по изпълнение на Механизма за обхват на учениците. В училището беше създаден екип за работа по него като се следваха предварително определените  стъпки за прибиране и задържане на учениците в клас. Класните ръководители, съвместно с психолога, посетиха домовете на подлежащи, които не са обхванати от образователната система и за които има риск от отпадане.

Училищният екип активно си взаимодействаше с институциите като РУО – Плевен, ЦОП – Долна Митрополия, Дирекция „Социално подпомагане“ – Долна Митрополия, Отдел „Закрила на детето – Долна Митрополия, МКБППМН.

В резултат на екипната работа в училище са реинтегрирани две ученички от с. Ставерци. През изминалата учебна година няма отпаднали подлежащи ученици и всички успешно завършиха съответния клас, казват от СУ „Васил Априлов” – Долна Митрополия. За учениците, застрашени от отпадане, бяха изработени индивидуални планове за обща подкрепа, включващи допълнителни консултации, разговор с психолог, извънкласни дейности и индивидуална програма по предмети.

Училище за родители

При допуснати над 5 отсъствия по неуважителни причини родителите бяха своевременно уведомявани и се прилагаха предвидените санкции. Стана традиция провеждането на „Училище за родители“. При тези срещи се дискутираха актуални теми, свързани с превенция на отпадането, против ранните бракове и необходимостта от съдействие от страна на родителите при решаването на тези проблеми.

Превръщането на училището в желана територия е следствие от упоритата работа по Механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.

Снимка: СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия

#тагове:

НАЙ-НОВИ: