Представиха в детайли отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен при публично обсъждане

14.08.2019 9:13

По инициатива на председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“ се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на Община Плевен. Отчетът бе представен в присъствието на заместник – кмета по финансите Милен Яков, Паулина Кирова – секретар на Общината, ръководители на бюджетните звена в общинската администрация и представители на медиите. За поредна година, въпреки предварителната разгласа, интерес от страна на гражданите към обсъждането липсваше.

„Публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2018 се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 60 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“, информира в началото на отчета Мартин Митев, след което се спря и на конкретни цифри от финансовия документ:

Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 г. е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на „Делегирани от държавата дейности“ са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на „Местни дейности“ и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности“ – 34 899 990 лв. През отчетния период сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултат на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв. Изпълнението на приходната част от бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е в размер на 87 745 844 лв. На база на постъпилите приходи са извършени и разходи в същия размер.

Традиционно най – много са средствата за функция „Образование“. Извършените и разплатени разходи за тази дейност за годината са общо 41 172 624 лв. На територията на общината има 74 учебни заведения, от които 32 детски градини, 38 училища, 3 центъра за подкрепа на личностното развитие и едно общежитие. Заетите щатни бройки в тази сфера са 2017,5.

За функция „Здравеопазване“ годишният план в размер на 5 017 208 лв. е изпълнен 94,08 %, или 4 720 074 лв. От тези средства за възнаграждения и осигурителни плащания са изплатени 3 883 682 лв., за издръжка – 804 619 лв. Извършен е и основен ремонт за 5 860 лв. Седемте детски ясли в общината се посещават от общо 615 деца.

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ разходите към 31.12.2018 година са 5 069 676 лв., което е с 646 929 лв. повече от разплатените през 2017-та. За дейността на Домашния социален патронаж разходваните средства са 642 751 лв., от които по-голямата част от издръжката е за: храна – 116 125 лв., вода, горива и енергия – 43 729 лв. и др. Числеността на персонала в тази социална услуга е 50 щатни бройки, обслужващи 555 възрастни хора, в т.ч.: Коиловци – 40 места, Славяново – 60 места, Бохот – 25 места, Пелишат – 30 места, и Плевен – 400 места.

За „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ планираните разходи от 7 028 971 лв. са изпълнени 82,92 %. Конкретно по групи средствата за „Физическа култура и спорт“ за годината са 631 204 лв., за група „Култура“ – те са 5 400 426 лв. За последните има и разбивка: за „Оркестри и ансамбли“, където се отчита дейността на Северняшкия ансамбъл „Иван Вълев“, Общинския хор „Гена Димитрова“ и Общинския духов оркестър са изразходени 871 502 лв.; за „Читалища“ – 858 084 лв.; за „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, където от единната бюджетна класификация се планират и отчитат разходите на РИМ – Плевен, ХГ „Илия Бешков“, и Дирекция „Военноисторически музеи“, които са делегирани от държавата дейности, при планирани 2 622 045 лв. са отчетени 1 719 436 лв. Средствата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са 549 730 лв.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства през 2018-та, са в размер на 3 092 775 лв.

Пълният текст на отчета за изпълнението на общинския Бюджет 2018 е в обем от над 70 страници и е публикуван на интернет страницата на Община Плевен, категория „Дейности“ / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ – https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/. Предстои разглеждане на отчета и в заседанията на всички постоянни комисии в Общинския съвет този месец. Съгласно Закона за публичните финанси след публичното обсъждане на изпълнението на общинския Бюджет 2018 Общинският съвет трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: