224 са подадените заявления за еднократна помощ за първокласници в област Плевен

13.08.2019 17:06

224 са подадените до момента заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище по чл.10а от ЗСПД в област Плевен. За това информира Светлана Георгиева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. Най-много са кандидатствалите в община Плевен – 101, в Кнежа до този момент са приети само две заявления.

Началото на кампанията бе дадено на 1 юли, като родителите имат срок до 15 октомври са кандидатстват за помощта в дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.

Необходими документи:
1. Заявление- декларация/ по образец/
2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месецът, през който е подадена заявление-декларацията
3. Удостоверение, че детето /децата е/са записано/и като ученик/ци за първи път в първи клас за учебната 2019 г.-2020 г. на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, ще се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер на 450 лева.
Помощта ще бъде изплащана на два пъти , като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизането на заповедта за отпускането й, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява ако:
– Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
– Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
– Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: