Община Долни Дъбник обяви прием на документи за лични асистенти

13.08.2019 11:23

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ Община Долни Дъбник обявява прием на документи за асистенти.
Необходими документи:
1.Заявление ( Приложение 4 към чл.6, ал.3 от Наредбата ) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Долни Дъбник или получено на хартиен носител в Център за обслужване на гражданите.
2. Автобиография.
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен договор.
4. Декларация (по образец), че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
5. Декларация (по образец) за обработка и съхранение на личните данни.
6. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент; документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.
Документите се подават от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. в Център за обслужване на гражданите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: