Общински съвет – Плевен заседава днес по 30 предложения

25.07.2019 7:27

По 30 предложения, две от които касаят промени в две от общинските наредби, ще заседава този месец Общински съвет – Плевен. Заседанието е днес, 25 юли, от 09.00 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.
Сесията ще започне с обсъждане на две от общинските наредби. Съветниците ще разгледат предложение за отмяна на действащата и приемане на нова Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината. Целта е бюджетният процес в Общината да бъде приведен в съответствие с националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси.
Ще се обсъждат и промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Предложените изменения са в механизма за формиране на таксата за посещение на детските ясли и градини в общината и цените на услуги, предоставяни от Регионалната библиотека „Хр. Смирненски“.
На това заседание ще бъде представен отчет за дейността на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2019 година. Отчети внасят и председателят на местния парламент Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански. Справките са за средствата за командировъчни разходи, направени през последното тримесечие /01.04.2019 г. – 30.06.2019 г./.
Общинският съвет ще разгледа също предложение за изменение на общинската инвестиционна програма за 2019 г. и предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на десет общински пътища.
Този месец в дневния ред влиза предложение и за нов правилник за устройството и дейността на ХГ „Илия Бешков“. Със свое решение от април тази година съветниците гласуваха галерия Дарение „Колекция Светлин Русев” да стане филиал на ХГ „Илия Бешков”. В тази връзка те възложиха на директора на „Илия Бешков” да изготви нов правилник за работата на културния институт, в който тази промяна да бъде отразена. Документът трябваше да бъде представен за утвърждаване от Министерство на културата, след което – внесен и в Общинския съвет.
Предложение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, намиращ се в парк „Кайлъка“, е под номер 15 в предварителния дневен ред. Причината е изтичане срока на договора, с който Общинският съвет е предоставил този общински имот под наем през 2014 година.
Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са още: предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ на част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул.„Димитър Константинов“ №23; даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“; изпълнение на задължения по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“; и др.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: