Постоянни комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседания днес преди сесията

23.07.2019 8:02

Постоянни комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседания днес преди сесията, насрочена за 25 юли.

Ето кои комисии в местния парламент на Плевен ще се съберат днес и какво е включено в дневния има ред:

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 14,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 5 точки: предложение за промени на общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения; писмо от НЧ „Съгласие 1869“ за отпускане на финансови средства; искане от директора на ОУ „Патриарх Евтимий“ относно одитен ангажимент и от директора на ПГМХТ – Плевен, за осигуряване на градски транспорт до училището.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Този месец в комисията влизат предложения за промени в Наредба №17 и за изпълнение на задължения по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и обезпечаване на искане за авансово плащане по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен“, чрез Запис на заповед. Комисията ще се запознае и с уведомление от РЗИ – Плевен относно заличаване на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД от регистъра на болничните заведения.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 12 точки. В дневния ред са: предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г.; за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“; за отдаване под наем без търг или конкурс на помещения на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“; предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения и др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по 5 точки. В комисията ще бъдат представени писма от търговски дружества с общинско участие в капитала относно предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка годишни финансови отчети за 2019 г. на дружествата. Ще бъде представено и становище от кмета на Общината относно преписка от ПГМХТ – Плевен. Информации относно финансовото си състояние внасят общинските фирми „Инжстрой“ ЕООД и ОП „Жилфонд“ – Плевен.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева ще заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала. Съветниците ще обсъждат предложение за утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия „Илия Бешков”, предложение за отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“ и писмо от НЧ „Съгласие 1869“ относно отпускане на финансови средства.

Всички предложения и преписки за заседанията са публикувани на страницата на местния парламент: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии през месец юли 2019 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mests-yuli-2019-g
Заседание на Общински съвет – Плевен, е на 25 юли /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 30 предложения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: