Общински съвет – Пордим откри процедура за избор на съдебни заседатели

11.07.2019 17:35

Общински съвет – Пордим откри процедура за подбор на 4 кандидати за съдебни заседатели, 2-ма участващи в разглеждането на дела в Районен съд-Плевен и 2-ма кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд-Плевен.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията, посочени в чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт:

–    да са дееспособни български граждани на възраст от 21 години
до 68 години;
–    да имат настоящ адрес в община Пордим;
–    да имат завършено най-малко средно образование;
–    да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от
реабилитацията;
–    да не страдат от психически заболявания.

Кандидат за съдебен заседател не може да бъде лице, което:

–    е съдебен заседател в друг съд;
–    е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
–   участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите  подават  в срок до 17,00 ч. на 09.08.2019г. следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие /по образец/;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт /по образец/;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се приемат в сградата на Oбщински съвет гр. Пордим, ул. “Ив.Божинов” № 1. – Документи за кандидатстване

#тагове:

НАЙ-НОВИ: