В Плевен обявиха конкурси за директори на два Комплекса за социални услуги

02.07.2019 17:26

Община Плевен обяви конкурс за заемане на две длъжности „Директор“ на два Комплекса за социални услуги, както следва:

1. Комплекс социални услуги за деца и семейства, включващ „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен и „Център за обществена подкрепа” гр. Плевен – 1 щатна бройка;

2. Комплекс социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие, включващ „Кризисен център за жени и деца, преживели насилие” и „Център за социална рехабилитация и интеграция на жени и деца, преживели насилие” гр. Плевен – 1 щатна бройка.

I. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс за заемане на длъжността:

1.Да са български граждани.

2.Да са със завършено висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”.

3.Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

4.Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност.

5.Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на потребителите.

6. Професионален опит – минимум 3 години опит в управлението на хора и финанси или 3 години стаж в сферата на социалните услуги.

7.Всеки кандидат има право да кандидатства и за двете работни места.

II. Необходими документи за допускане до конкурс:

1.Заявление за участие в конкурса.

2.Професионална автобиография.

3.Декларация, че лицето е:

– пълнолетен български гражданин;

– не е поставен под запрещение;

-не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4.Копие от документи за завършено висше образование – образователно квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ .

5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

7.Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване.

8.„Програма за развитие на Комплекс социални услуги за деца и семейства през периода 2020 – 2021 година” или Програма за развитие на Комплекс социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие през периода 2020 – 2021 година” в зависимост от позицията, за която се кандидатства.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.

В случай, че се кандидатства и за двете позиции, кандидатът подава заявление за всяка една от тях и прилага заверени копия на документите от т.2 до т.8.

IІІ. Срок и място на подаване на документите

1.Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на Комплекс социални услуги за деца и семейства и Комплекс социални услуги за деца и пълнолетни лица, преживели насилие гр. Плевен се обявява на сайта на Община Плевен https://www.pleven.bg и в един местен вестник.

2.Документите се подават лично или чрез пълномощник в срок от 1 (един) месец след публикуване на обявата за конкурса.

3.Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен – пл.“Възраждане” № 4. За справка тел.: 064/ 881 276.

4.Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на …………….(вписва се името на Комплекса) и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и email.

ІV. Начин на провеждане на конкурса.

1.Конкурсът ще се проведе по реда на глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда в два етапа:

1.1. Допустимост по документи и оценка на представените Програми;

1.2. Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 от Програмата, по въпроси, свързани с управлението на услугата и нормативни актове в сферата на социалното законодателство.

До класиране ще бъдат допуснати кандидати с обща оценка минимум 9.00, представляваща сбора от оценката от програмата и оценката от интервюто.

При еднакви крайни резултати и еднаква образователно-квалификационна степен, да се проведе допълнително събеседване с кандидатите, постигнали тези резултати.

2.Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, определена със заповед на Кмета на община Плевен.

V. Резултатът от конкурса ще се съобщи писмено на кандидатите в тридневен срок от приключването му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: