Общинският съвет стартира процедурите за избор на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд – Плевен

27.06.2019 11:56

 

Общински съвет – Плевен стартира процедури за избор на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд – Плевен. Днес бяха избрани съставите на 7-членни временни комисии за провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи.

Процедурата за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен стартира този месец, процедурата за заседатели за Районен съд – Плевен ще започне в края на юли!

Съгласно чл. 69 от Закона за съдебната власт мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища в района, изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет – Плевен, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд – Плевен, и на Апелативен съд – Велико Търново, за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен, е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, като броят на тези, които ще бъдат определяни от Общински съвет – Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, като Общински съвет – Плевен, ще трябва да предложи 70 от тях. 

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на Закона за съдебната власт. Съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

 • възраст от 21 до 68 години;
 • имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд – Плевен;
 • имат завършено най-малко средно образование;
 • не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • да не страдат от психически заболявалия;
 • да не са съдебни заседатели в друг съд;
 • да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд – Плевен;
 • да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Плевен;
 • да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Документи

Кандидатите за съдебни заседатели ще подават в деловодството на Общински съвет – Плевен следните документи:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 • мотивационно писмо;
 • писмено съгласие;
 • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ.

Временни комисии по двата избора – състав и задачи:

Процедурите по двата избора ще бъдат проведени от избраните днес временни комисии. Те ще извършат проверка на документите на кандидатите, след което ще бъде изготвен доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъде публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет – Плевен. Финалът на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд – Плевен и Окръжен съд – Плевен за мандат 2020 г. – 2024 година.

Съобщенията за откриване на процедурите за избор на съдебни заседатели с УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ, съгласно настоящото решение, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен и поставени на информационното табло на Център за административно обслужване /на пл. „Възраждане“ №4, гр.Плевен/.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: