Ремонтират и реконструират пътища в община Долни Дъбник по проект

25.06.2019 8:34

ДОГОВОР № 15/07/2/0/00574/16.11.2017

Проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 1060 – КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I-3 – С. КРУШОВИЦА – С. ПЕТЪРНИЦА (ПЪТ III-3005) ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 10+679,76”  И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 2061 ДОЛНИ ДЪБНИК – ГРАДИНА (ПЪТ III 3005) ОТ КМ 3+660 ДО КМ 5+923“ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

  

Във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №15/07/2/0/00574 от 16.11.2017 г., финансиран от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна Агенция по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, уведомяваме за предстоящо стартиране на строителство по проект “Рехабилитация и основен ремонт на общински път PVN1060 – Кръстовище с път – І – 3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ-3005) откм. 0+000 до км. 10+679,76 и Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ 3005) от км.3+660 до км. 5+923“, а именно:

1.-На28.06.2019г. от 10:00 ч., на км 3+660 в посока село Градина (моста над старото корито на река Вит) ще бъде открита строителна площадка за обект: „Общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина (път ІІІ – 3005) от км 3+660 до км 5+923“.

2.-На 28.06.2019 г. от 12:00ч., на км 0+000 в посока село Крушовица (кръстовището на Гл. път І-3 с общински път PVN 1060 )ще бъде открита строителна площадка за обект: „Общински път PVN 1060 – Кръстовище с път І-3 – с. Крушовица – с. Петърница (път ІІІ – 3005) от км 0+000 до км 10+679,76“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие  на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз.

Европа инвестира в селските райони.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: